Habitatges inclusió

El Decret 244/2005 regula la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió tant per ajuntaments com per a entitats sense ànim de lucre. ProHabitatge com a entitat prestadora de serveis gestiona habitatges d’ajuntaments i habitatges propis. En aquests moments l’entitat gestiona a l’entorn de 30 habitatges d’inclusió a les localitats de:

 • Barcelona
   
 • Santa Coloma de Gramenet
   
 • Terrassa
   
 • Prat del Llobregat
   
Col·lectius
 • ProHabitatge treballa amb més de 160 persones amb problemàtiques residencials i socials diverse
 • Del total de persones ateses en els programes socials el 48% són dones i el 34% de les unitats de convivència són unitats monomarentals, on una gran part han patit situacions de violència de gènere.
 • El 33% de les persones ateses en el programa per a col•lectius són persones immigrades i un 20% són persones d’ètnia gitana
 • Les problemàtiques d’allotjament que presenten els usuaris i usuàries abans d’entrar al recurs residencial de l’entitat són essencialment procedents de situacions de sobreocupació, infrahabitatge i sense sostre.
Característiques dels habitatges
 • ProHabitatge gestiona prop de 30 habitatges d’inclusió
 • D’aquests la majoria són habitatges llogats per l’entitat o cedits per ajuntaments i la resta de propietat.
 • En aquests habitatges el grau de tutela dels usuaris/es és majoritàriament assistit, amb suport i supervisats.